Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Domowa oczyszczalnia ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to jedno z dwóch rozwiązań w sytuacji gdy nie mozna kożystać z miejsckiej sieci kanalizacyjnej. Pierwsze rozwiązanie to szambo, czyli gromadzenie ścieków w bezodpływowym zbiorniku, drugie to własna oczyszczalnia. Bardziej ekologicznym, wygodniejszym a co najważniejsze w ogólnym rozrachunku tańsza, jest domowa oczyszczalnia ścieków.


Korzystanie z szamba jest uciążliwe i kosztowne, ponieważ konieczne jest częste, opróżnianie zbiornika przez wóz asenizacyjny. Do tego sam proces farmentacji nieczystości często prowadzi do powstawania przykrych zapachów w okolicy domu. Sama instalacja nie zawsze jest możliwa ze względu na podłożę bądź wody gruntowe. Eksploatacja domowej oczyszczalni jest bardzo tania, ogranicza się tylko do usuwania co 2-3 lata osadów powstających w instalacji.

Zezwolenia

Na oczyszczalnie przydomowe (o przepustowości do 7,5 m3 na dobę) nie jest wymagane pozwolenie - wystarczy zamiar budowy zgłosić w urzędzie gminy. Może jednak okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza wykonania oczyszczalni.

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;.

Planując budowę oczyszczalni należy wybrać taką firmę, która nie tylko zaoferuje kompletne urządzenie, ale też wykona projekt, pomoże załatwić formalności i zbuduje oczyszczalnię.


Co może zablokować oczyszczalnie?

Przeszkodą może być okresowe zalewanie terenu oraz zbyt mała powierzchnia działki (wymagana minimalna odległość drenażu od najbliższego ujęcia wody własnego lub sąsiada). Dodatkową przeszkodą może być Strefa ochronna ujęć wody, wysoki poziom wód gruntowych, studnia z wodą pitna w okolicach działki.

Decydując się na własną oczyszczalnię, warto zapytać w gminie czy nie przydziela dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.